Leva med cancerdiagnos

Leva med cancerdiagnos

Trötthet

Många cancerpatienter drabbas av djup trötthet och en brist på energi som starkt påverkar livskvaliteten. Fenomenet kallas fatigue och är väl känt inom cancervården. De flesta patienter är däremot oförberedda på denna trötthet, som ofta hamnar mycket högt på skalor över vad cancerpatienter tycker är svårast att stå ut med. Hur starkt du som patient påverkas kan variera över tiden, från en hanterbar trötthet till känslan av total utmattning.

Tröttheten kan vara en följd antingen av sjukdomen i sig eller av behandlingen. Den kan yttra sig som brist på livsglädje, likgiltighet inför allt, nedstämdhet och håglöshet, koncentrationssvårigheter och att aldrig känna sig utvilad trots att man sover. Orsakerna kan vara blodbrist, illamående, smärta eller depression. För alla dessa tillstånd kan du få behandlingar så att du kan komma till rätta med din trötthet. Du kan också själv påverka genom att försöka hålla dig fysiskt och psykiskt aktiv, trots att det kan kräva stor ansträngning. Du kan också behöva spara krafter till det du verkligen tycker är meningsfullt och försök behålla ditt sociala liv.

Smärta

En av de vanligaste orsakerna till cancersmärta är att sjukdomen spridit sig till skelettet (metastater) men smärtan kan också bero på inflammation och att tumörer trycker mot omgivande vävnad och nerver.

Smärta är en subjektiv upplevelse. Ingen annan kan avgöra om eller hur ont du har. Det går inte att jämföra upplevelser av smärta. Smärtan är heller ingenting du måste acceptera, den är ingen oundviklig del av din sjukdom. Det finns inga skäl att ”härda ut”, det finns metoder som hjälper de flesta. Att lindra smärta är viktigt av flera skäl. Smärta vid cancer har ofta inslag av ångest eftersom den hela tiden påminner om sjukdomen.

En metod för att mäta smärta är den så kallade VAS-skalan. Den går från 0-10 där 0 står för ingen smärta alls och 10 för värsta tänkbara smärta. Du får själv bedöma var på skalan du befinner dig. Eftersom du endast jämförs med dig själv går det att bedöma effekten av smärtlindrande behandling.

Smärta kan vara av olika slag och ska därför behandlas på olika sätt. De vanligaste smärtstillande medlen (analgetika) mot cancersmärtor är i första hand liknande medel som används mot andra typer av smärtor, så kallade perifert verkande analgetika som paracetamol (Alvedon, Panodil med flera) och acetylsalicylsyra (Treo, Bamyl med flera). Om detta inte hjälper finns morfin och morfinliknande preparat (opioider). De verkar i det centrala nervsystemet, ryggmärg och hjärna. Morfin kan ges som tabletter, som plåster eller med hjälp av en så kallad smärtpump där patienten själv doserar läkemedlet efter behov.

Oro och nedstämdhet

Att få beskedet cancer är svårt. Starka känslor av oro och nedstämdhet drabbar de flesta. Overklighet och ilska – varför just jag – är vanligt. Frågorna om sjukdomen och behandlingen är många. Vilken är prognosen, hur har andra klarat sin cancer?

När behandlingen väl påbörjats tycker dock många att de mår lite bättre. För även om den kan vara jobbig, vet du mer om vad som väntar och en rutin kommer in i tillvaron.

Hur man sedan hanterar sin sjukdom är mycket individuellt. Att du har ett bra nätverk med familj och vänner är mycket viktigt. Hjälp och stöd finns även alltid att få från din kontaktsköterska, eller från en kurator. Att ta del av andras erfarenheter av att vara sjuk i lungcancer är ofta ett stort stöd.

Tobaksrökning

Rökning är den främsta orsaken till lungcancer. Cirka 90 procent av dem som drabbas av lungcancer är rökare eller har tidigare rökt. Bland kvinnor har dock 15 procent av dem som drabbas aldrig rökt.

Det bästa sättet att förebygga lungcancer att sluta röka. Risken att drabbas av sjukdomen minskar gradvis efter det att man slutat. Det är också bra att undvika miljöer och situationer där man utsätts för stora mängder tobaksrök.


Senast uppdaterad: 2010-11-11

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC