Målstyrd behandling

Målstyrd behandling

Forskningen inom lungcancer är intensiv och nya lovande behandlingsmetoder har utvecklats under senare tid.

Antiangiogenes

Alla tumörer som är större än några millimeter i diameter behöver blodkärl för att försörja sig och kunna växa. När tumören lockar till sig nya blodkärl kallas processen angiogenes. Intensiv forskning har lett till att man har fått fram nya mediciner som hindrar att nya blodkärl bildas till tumören. Tumören får då inte tillförsel av syre och närning och på så sätt förhindras tillväxt och spridning.

Targeted Drugs/Målstyrd behandling

Forskning har bidragit till att man på många olika tumörformer har hittat flera proteiner som visat sig viktiga för tumörcellers överlevnad och därför ter sig som lämpliga mål för framtida behandlingar. Ett sådant lämpligt mål för effektiv cancerbehandling är att via olika sätt blockera ett protein som kallas EGFR (epidermal tillväxtfaktor receptor) eller HER-1.

EGFR återfinns på ytan av flera typer av cancerceller och vid aktivering av EGFR skickas signaler in i cancercellerna som sedan stimulerar tillväxt av tumören. Läkemedlet är en liten molekyl som förmår tränga in i själva cancercellen, och på insidan hämma EGFR-proteinet och dess möjlighet att stimulera till ohämmad tillväxt.

Målstyrda behandlingar

Förutom cellgifter finns även ett antal nyare läkemedel som riktar in sig på egenskaper som är unika för cancercellerna för att få dem att krympa. Dessa målstyrda läkemedel är antingen så kallade signalhämmare (tyrosinkinashämmare) eller monoklonala antikroppar.


Senast uppdaterad: 2009-06-23

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC