Framtid

Kliniska studier att behandlingar prövas på människor, är en förutsättning för medicinska framsteg. Sådana måste alltid göras innan ett nytt läkemedel eller en ny behandlingsmetod får användas. Grundforskningen görs i laboratorier men alla läkemedel måste prövas på patienter som har den aktuella sjukdomen innan de används rutinmässigt.

Det kan hända att du som cancerpatient blir erbjuden att medverka i en klinisk studie. Syftet ska alltid vara att utveckla effektivare behandlingsmetoder, till exempel om ett läkemedel ger förlängd överlevnad eller bättre livskvalitet. Det kan också gälla minskade biverkningar eller att få bättre effekt genom att kombinera olika läkemedel.

Att delta i en studie är alltid helt frivilligt. Du kan alltid få den behandling som anses vara den bästa för tillfället och för just dig och detta påverkas inte om du väljer att tacka nej. Du har också rätt att avbryta din medverkan när som helst. Men många patienter tycker att det känns meningsfullt att bidra till forskningen. Kanske kan dessutom din sjukdom påverkas till det bättre.

Den patient som deltar i en studie följs alltid extra noga, genom prover, sjukhusbesök och annan uppföljning. I en klinisk läkemedelsstudie delas patienterna vanligtvis in i grupper som jämförs för att resultatet ska bli tydligt. Varken du eller läkaren vet under studiens gång om just du får det nya läkemedel som ska prövas eller om du hamnat i kontrollgruppen.

Innan en studie genomförs måste den godkännas av en etisk kommitté av forskare och lekmän som ska bedöma om syftet är tillräckligt viktigt för att den ska genomföras. De ska också väga eventuella risker för patienten mot studiens nytta. Kliniska studier genomförs alltid så att de enskilda patienterna inte kan identifieras.

Skräddarsydda läkemedel

Det finns ett stort behov av fler behandlingsalternativ vid lungcancer. De senaste åren har också forskningen kring nya läkemedel tagit rejäl fart. I dag finns det mer än 100 nya läkemedel i olika utvecklingsfaser och en rad nya läkemedel är på gång de närmaste 5-10 åren. Gemensamt för denna generation nya läkemedel är att det handlar om så kallad målinriktad behandling – man riktar in sig på faktorer som är unika just för tumörer och deras tillväxt.

I ett längre perspektiv finns en förhoppning om att cancerbehandling kan göras mer individuell. Om behandlingen kan skräddarsys efter en viss patient och den patientens tumör blir effekten bättre och man kan undvika onödig behandling.

Vaccin mot lungcancer

Den forskning som pågår om vaccin mot cancer handlar om att hitta effektiva sätt för att få vårt eget immunförsvar att reagera mot och avlägsna tumörceller. Detta kan ske på olika sätt, till exempel att en cancersjuk person skulle kunna få injektioner av avdödade celler från sin egen tumör tillsammans med förbehandlade immunceller.

Ett annat sätt som nu studeras vid icke-småcellig lungcancer handlar om att ”lära” immunförsvaret att angripa ett visst protein som finns på ytan av cancercellerna. I dag finns över 100 vacciner under utveckling mot olika typer av cancer. På längre sikt forskas även kring vaccin som ska förhindra att cancer överhuvudtaget uppstår.

Genetisk länk till lungcancer

Flera studier visar att genetiska variationer kan ge en ökad risk för lungcancer. Miljöfaktorer och rökning kan också påverka risken för dessa individer. Den ökade förståelsen kring genetiska faktorers roll för uppkomsten av lungcancer hos icke-rökare kan i framtiden möjliggöra utveckling av nya läkemedel. Men också ge förutsättningar för förebyggande insatser, exempelvis tidiga screeningprogram för personer som löper en större risk att utveckla lungcancer på grund av deras genetiska bakgrund.


Senast uppdaterad: 2012-08-30

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC