De 11 vanligaste myterna om lungcancer

Läs mer här

Behandla

Trots att lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige har sjukdomen länge varit eftersatt vad gäller uppmärksamhet, resurstilldelning och forskningsinsatser.

Behandla

För de stora cancersjukdomarna prostatacancer, bröstcancer och tarmcancer har Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer för behandling och för att garantera alla patienter jämlik och bästa möjliga vård, oavsett var i landet de bor. Några sådana finns ännu inte för lungcancer, men arbetet med att ta fram liknande nationella riktlinjer pågår.

Behandlingen beror helt på vilken diagnos du fått och i vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Ofta kan flera olika behandlingsmetoder i kombination vara aktuella. Det har främst funnits tre sätt att behandla lungcancer - operation, strålning och cytostatika. På senare tid har också nya läkemedel utvecklats. Dessa ger mindre biverkningar än de flesta cytostatika. Dessa målinriktade behandlingarna kan också kombineras med andra typer av behandling.

I diagnosen och behandlingen görs en skillnad på småcellig och icke småcellig lungcancer.

Småcellig lungcancer indelas i:

  • sjukdom begränsad till lungan, som i regel behandlas med en kombination av strålbehandling och cellgifter (cytostatika).
  • spridd sjukdom, som enbart behandlas med cellgifter.

Icke-småcellig lungcancer delas in i fyra stadier och behandlas efter vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Indelningen bygger på var tumören sitter, hur stor den är och om sjukdomen hunnit sprida sig. Följande stadier och behandling finns:

  • Stadium 1–2 - Tumören är begränsad och har inte spridit sig utanför lungan eller så har spridning skett till lymfkörtlar i lungan, vilket innebär att det är möjligt att operera.
  • Stadium 3 - En mer avancerad tumör som spridit sig till intilliggande vävnad eller till angränsande lymfkörtlar utanför lungan som därmed omöjliggör operation. Behandling sker med cellgift och strålning i kombination.
  • Stadium 4 - En mer utbredd spridning av tumören till andra lymfkörtlar och vävnader. Cellgifter är den vanligaste behandlingen.


Senast uppdaterad: 2010-11-12

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC