Mammografi

Behandla bröstcancer

En förändring i bröstkörteln kan vara orsakad av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. I Sverige drabbas varje år strax över 7000 kvinnor av sjukdomen och cirka 1 500 kvinnor avlider. Generellt kan man säga att risken för bröstcancer ökar med åldern, av de kvinnor som drabbas av bröstcancer är ca 3% under 40 år. Under de senaste decennierna har risken att drabbas av bröstcancer ökat, samtidigt som dödligheten långsamt minskar.

Hälsoundersökningar med mammografi startade i Sverige 1986 och erbjuds sedan 1997 i samtliga landsting. I internationella jämförelser utmärker sig Sverige idag för mycket hög kvalitet och mycket låga stråldoser. Rekommendationer om nationell mammografiscreening finns i bl.a. Danmark, Finland, Holland, Irland, Island, Italien (byggs upp regionvis), Luxemburg, Norge, Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland. Rekommendationerna skiljer sig något när det gäller åldersgrupper och undersökningsintervall, men är i övrigt mycket lika.

Vad säger Socialstyrelsen om mammografi?

Socialstyrelsens rekommendation är att mammografi skall erbjudas kvinnor i åldrarna 40 - 75 år. Landstingen erbjuder alla kvinnor mellan 50 och 69 år möjlighet att genomgå mammografiundersökning. I de flesta län erbjuds även ytterligare grupper mellan 40 och 75 år undersökning, men det varierar när man börjar kallas och hur länge undersökningarna fortsätter. För yngre kvinnor är det vanligt med undersökningar med ett och ett halvt års mellanrum. Äldre kallas oftast vartannat år.

Vid dessa hälsokontroller kan en brösttumör upptäckas innan den hunnit orsaka några symtom, eller innan den ens kan kännas i bröstet. Studier har visat att hälsoundersökning med mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med åtminstone 20 procent genom den tidiga upptäckten. Risken med sen upptäckt är att tumören då hunnit sprida sig och att man måste ta till en mer aggressiv och därmed besvärligare behandling än vid tidig upptäckt av tumören.

Det har förts en debatt där mammografins nytta har ifrågasatts, men Socialstyrelsen har slagit fast att rekommendationerna ska kvarstå.

Självundersökning!

Alla kvinnor bör själva regelbundet undersöka sina bröst. Det är lämpligt att välja en bestämd dag i månaden för att lättare kunna jämföra vad man känner. Ett bra tillfälle kan vara i duschen eftersom det är lättare att känna när brösten är intvålade. Helst ska man känna både när man står upp och när man ligger ned.

Om man skulle upptäcka en knöl eller förtätning i vävnaden behöver det för den skull inte betyda att det är något farligt. Förändringen kan bestå av en cysta, det vill säga en vätskefylld blåsa, eller en godartad förtjockning av bindväven. Speciellt hos yngre kvinnor består knölar i brösten oftast av godartade förändringar


Senast uppdaterad: 2019-03-07

www.cancer.nu Copyright, Astra Zeneca AB

AstraZeneca 151 85 Södertälje
Senast ändrad: 2020-12-14

Approval ID: SE-7614- 12-20-ONC